Logo
نگاه آماری
طرح‌ پژوهشی (موظفی)
5
سوابق خدمتی
2
سوابق تحصیلی دانشگاهی
4
کمیت و کیفیت تدریس
7
انتقال دانش یا فناوری در قالب کارگاه یا دوره های کوتاه مدت آموزشی
2
داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی
4
متن کامل/خلاصه شرکت در مجامع علمی و بین المللی
5
شرکت در شوراها، کارگروه ها، کمیته‌ها، هیات‌ها و کمیسیون های رسمی
7
نمودار همکاری در فعالیت ها به همراه تعداد همکاری ها با هر کاربر. برای باز شدن جزییات هر فعالیت، روی دایره ی مربوطه کلیک کنید.
ردیف کد طرح‌ پژوهشی (موظفی) عنوان طرح‌ پژوهشی (موظفی) تاریخ ارسال / انجام تاریخ خاتمه
1 4001 رصد فضای ساختاری آزمایشگاه داده و حکمرانی در جهت نگاشت به آزمایشگاه داده قضایی (با تمرکز بر کشورهای آمریکا و انگلیس) 1400/04/17 نشر و ترویج پژوهش
2 4104 تحلیل جغرافیایی وضعیت جرایم قاچاق کالا و ارز در ایران با رویکرد خوشه‌بندی 1400/05/10 1400/09/07
3 4159 سیاست‌گذاری آزمایشی (طرح و تحلیل آزمایش‌های آماری در حوزه جزا و جرم‌شناسی) 1400/05/18 1401/03/18
4 4321 روش‌شناسی تحلیل آمار متوفیات ناشی از تصادفات رانندگی ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی 1400/06/15 در حال اجرا
5 5958 روش تحلیل داده‌های دیگرکشی‌های ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی 1401/01/28 1402/03/22
ردیف کد سوابق خدمتی عنوان سوابق خدمتی تاریخ ارسال / انجام
1 3002 موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی 1400/02/19
2 3003 پژوهشگاه قوه قضائیه 1400/02/19
ردیف کد سوابق تحصیلی دانشگاهی عنوان سوابق تحصیلی دانشگاهی تاریخ ارسال / انجام
1 3004 1400/02/19
2 3005 دانشگاه صنعتی اصفهان 1400/02/19
3 3006 دانشگاه شهید چمران اهواز 1400/02/19
4 3007 کووینزلند 1400/02/19
ردیف کد کمیت و کیفیت تدریس عنوان کمیت و کیفیت تدریس تاریخ ارسال / انجام
1 3012 مفاهیم پایه احتمال 1400/02/19
2 3013 احتمال 1 1400/02/19
3 3014 روش های ناپارامتریک 1400/02/19
4 3015 طرح های آزمایش 1400/02/19
5 3016 آمار احتمال مهندسی 1400/02/19
6 3017 آمار ریاضی 1 1400/02/19
7 3018 آمار و احتمال مهندسی 1400/02/19
ردیف کد انتقال دانش یا فناوری در قالب کارگاه یا دوره های کوتاه مدت آموزشی عنوان انتقال دانش یا فناوری در قالب کارگاه یا دوره های کوتاه مدت آموزشی تاریخ ارسال / انجام
1 3314 کاربرد داده ها در طرح دعوی و دفاع 1 1400/02/22
2 3315 کاربرد داده ها در طرح دعوی و دفاع2 1400/02/22
ردیف کد داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی عنوان داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی تاریخ ارسال / انجام
1 3008 داوری مقاله 1400/02/19
2 3009 داوری مقاله 1400/02/19
3 3010 داوری مقاله 1400/02/19
4 3011 داوری مقاله 1400/02/19
ردیف کد متن کامل/خلاصه شرکت در مجامع علمی و بین المللی عنوان متن کامل/خلاصه شرکت در مجامع علمی و بین المللی تاریخ ارسال / انجام
1 3324 دوازدهمین کنفرانس آمار ایران 1400/02/22
2 3325 دوازدهمین کنفرانس آمار ایران 1400/02/22
3 3326 کنفرانس بین المللی یزد 1400/02/22
4 3327 سومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن 1400/02/22
5 3328 پانزدهمین کنفرانس آمار ایران 1400/02/22
ردیف کد شرکت در شوراها، کارگروه ها، کمیته‌ها، هیات‌ها و کمیسیون های رسمی عنوان شرکت در شوراها، کارگروه ها، کمیته‌ها، هیات‌ها و کمیسیون های رسمی تاریخ ارسال / انجام
1 3316 کارگاه آموزشی نرم افزار Atlas_ti 1400/02/22
2 3317 Deep Learning workshop 1400/02/22
3 3319 Machin learning 1400/02/22
4 3320 دوره آموزشی زبان برنامه نویسی پایتون 1400/02/22
5 3321 کارگاه اموزشی نرم افزار SmartPLS 1400/02/22
6 3322 سومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن 1400/02/22
7 3323 یادگیری عمیق در R 1400/02/22