Logo
نگاه آماری
طرح‌ پژوهشی (موظفی)
6
کرسی و نشست‌ علمی
1
سوابق خدمتی
2
سوابق تحصیلی دانشگاهی
4
کمیت و کیفیت تدریس
7
انتقال دانش یا فناوری در قالب کارگاه یا دوره های کوتاه مدت آموزشی
2
داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی
4
متن کامل/خلاصه شرکت در مجامع علمی و بین المللی
5
شرکت در شوراها، کارگروه ها، کمیته‌ها، هیات‌ها و کمیسیون های رسمی
7
نمودار همکاری در فعالیت ها به همراه تعداد همکاری ها با هر کاربر. برای باز شدن جزییات هر فعالیت، روی دایره ی مربوطه کلیک کنید.
ردیف کد رهگیری عنوان طرح‌ پژوهشی (موظفی) تاریخ ارسال / انجام تاریخ خاتمه
1 4001 رصد فضای ساختاری آزمایشگاه داده و حکمرانی در جهت نگاشت به آزمایشگاه داده قضایی (با تمرکز بر کشورهای آمریکا و انگلیس) 1400/04/17 نشر و ترویج پژوهش
2 4104 تحلیل جغرافیایی وضعیت جرایم قاچاق کالا و ارز در ایران با رویکرد خوشه‌بندی 1400/05/10 1400/09/07
3 4159 سیاست‌گذاری آزمایشی (طرح و تحلیل آزمایش‌های آماری در حوزه جزا و جرم‌شناسی) 1400/05/18 1401/03/18
4 4321 روش‌شناسی تحلیل آمار متوفیات ناشی از تصادفات رانندگی ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی 1400/06/15 نشر و ترویج پژوهش
5 5958 روش تحلیل داده‌های دیگرکشی‌های ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی 1401/01/28 1402/03/22
6 6788 داده کاوی آمار زندانیان سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی (در بازه زمانی 1401-1390) 1402/03/09 در حال اجرا
ردیف کد رهگیری عنوان کرسی و نشست‌ علمی تاریخ ارسال / انجام تاریخ خاتمه
1 6983 نقش آمار در تحقیقات و پژوهش های علمی برای توسعه پایدار 1402/04/25 در حال اجرا
ردیف کد رهگیری عنوان سوابق خدمتی تاریخ ارسال / انجام
1 3002 موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی 1400/02/19
2 3003 پژوهشگاه قوه قضائیه 1400/02/19
ردیف کد رهگیری عنوان سوابق تحصیلی دانشگاهی تاریخ ارسال / انجام
1 3004 1400/02/19
2 3005 دانشگاه صنعتی اصفهان 1400/02/19
3 3006 دانشگاه شهید چمران اهواز 1400/02/19
4 3007 کووینزلند 1400/02/19
ردیف کد رهگیری عنوان کمیت و کیفیت تدریس تاریخ ارسال / انجام
1 3012 مفاهیم پایه احتمال 1400/02/19
2 3013 احتمال 1 1400/02/19
3 3014 روش های ناپارامتریک 1400/02/19
4 3015 طرح های آزمایش 1400/02/19
5 3016 آمار احتمال مهندسی 1400/02/19
6 3017 آمار ریاضی 1 1400/02/19
7 3018 آمار و احتمال مهندسی 1400/02/19
ردیف کد رهگیری عنوان انتقال دانش یا فناوری در قالب کارگاه یا دوره های کوتاه مدت آموزشی تاریخ ارسال / انجام
1 3314 کاربرد داده ها در طرح دعوی و دفاع 1 1400/02/22
2 3315 کاربرد داده ها در طرح دعوی و دفاع2 1400/02/22
ردیف کد رهگیری عنوان داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی تاریخ ارسال / انجام
1 3008 داوری مقاله 1400/02/19
2 3009 داوری مقاله 1400/02/19
3 3010 داوری مقاله 1400/02/19
4 3011 داوری مقاله 1400/02/19
ردیف کد رهگیری عنوان متن کامل/خلاصه شرکت در مجامع علمی و بین المللی تاریخ ارسال / انجام
1 3324 دوازدهمین کنفرانس آمار ایران 1400/02/22
2 3325 دوازدهمین کنفرانس آمار ایران 1400/02/22
3 3326 کنفرانس بین المللی یزد 1400/02/22
4 3327 سومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن 1400/02/22
5 3328 پانزدهمین کنفرانس آمار ایران 1400/02/22
ردیف کد رهگیری عنوان شرکت در شوراها، کارگروه ها، کمیته‌ها، هیات‌ها و کمیسیون های رسمی تاریخ ارسال / انجام
1 3316 کارگاه آموزشی نرم افزار Atlas_ti 1400/02/22
2 3317 Deep Learning workshop 1400/02/22
3 3319 Machin learning 1400/02/22
4 3320 دوره آموزشی زبان برنامه نویسی پایتون 1400/02/22
5 3321 کارگاه اموزشی نرم افزار SmartPLS 1400/02/22
6 3322 سومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن 1400/02/22
7 3323 یادگیری عمیق در R 1400/02/22